Åpenhetsloven

Fra og med 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser.

 

En vesentlig del av loven er å sikre allmenhetens tilgang på informasjon vedrørende disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Sammen med andre tiltak, skal lovkravet bidra til Norges arbeid med å imøtekomme og etterleve FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Kjernen av loven innebærer plikten til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

 

Aktsomhetsvurderinger – hva gjør AUTOWAGON AS ?

AUTOWAGON AS er en bilforhandler med lang historie. AUTOWAGON AS driver med alt innen kjøp og salg av brukte biler samt finansiering, forsikring, garantiordning, og kort-langtidsutleie av biler. Her gis retningslinjer for menneske- og arbeidstakerrettigheter som omfatter vårt arbeid i egen organisasjon og hos våre leverandører, grunnleggende prinsipper for forretningsetikk.

 Retningslinjene er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og beskriver hovedprinsippene for hvordan vi vil håndtere de menneske- og arbeidstakerrettighetene som er mest relevante for den daglige driften.


Hvorledes skal vi arbeide med aktsomhetsvurderinger

I dokumentet Rutine for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger  er det beskrevet hvorledes Gruppens selskap skal jobbe. Her beskriver vi hvordan vi ønsker å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og jobbe med forbedringstiltak både i egne virksomheter og i leverandørkjeden. Videre beskriver vi hvorledes vi forventer selskapet skal opptre for å kunne iverksette policyen på en god måte. Selskapet skal hvert år analysere risikoen for avvik fra policyen. I tillegg skal det sikres at arbeidet for å ivareta menneskerettigheter fortsetter.

Bilbransjen har en sammensatt og krevende leverandørkjede som består av svært mange fabrikker og komponentleverandører spredt over hele verden.


Leverandører og andre samarbeidspartnere

Vi søker å etablere sterke, pålitelige, tillitsfulle og respektfulle relasjoner med våre forretningspartnere og leverandører. Det er ulike risikomomenter knyttet til ulike bransjer og virksomheter. Og for vår bransje finnes mer informasjon om våre verdikjeder hos noen av våre samarbeidspartnere.

 

AUTOWAGON AS

Vi vil be om at alle direkteleverandører godkjenner den del av våre etiske retningslinjer som beskriver våre leverandørkrav knyttet til menneskerettigheter og andre tema innenfor bærekraft. Dette betyr at leverandøren forplikter seg til å utføre sin produksjon i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Vi vil overvåke leverandørene våre gjennom leverandørevalueringer og evt. tredjepartsrevisjoner.

  

Spørsmål om hvorledes vi arbeider med Åpenhetsloven kan sendes til

post@autowagon.no